Итоговая контрольная работа по физике для учащихся 11 класса

в) увеличить ток генератора

Итоговая контрольная работа по физике 11 класс

ПЕДАГОГТАР НАЗАРЫНА: Республикалық Аттестацияға дайындық чаттары ашылды. Қосылу үшін ватсапқа жазыңыздар

Сайт бөлімдері

Бүгінгі вебинар

Онлайн вебинар:

Сізге «Зияткерлік олимпиадаға» доступ берілді. Қазір қатысып Үлгеріңіз

Себебі, небәрі 6 күннен соң олимпиада аяқталады

Олимпиаданың бітуіне қалды �� ⏰

сағат

минут

секунд

Сайтқа кіру

Сайт бойынша көмек

Назар аударыңыз!

Сізге “Зияткерлік олимпиадаға” доступ берілді. Қазір тапсырыс беріп үлгеріңіз! Себебі небірі 6 күннен соң олимпиада аяқталады.

Итоговая контрольная работа по физике 11 класс

Материал туралы қысқаша түсінік

Итоговая контрольная работа по физике 11 класс. Работа состоит из 3 частей (Часть А, Часть В и часть С). В части А — 6 заданий, в части В — 5 заданий и в части С — 2 задания.

18 Қазан 2020

#Физика

#11 сынып

ғылыми-әдістемелік
орталығы

Материалдың толық нұсқасын
жүктеп алып көруге болады

Сертификатты “Менің материалдарым” бөлімінде де жүктей аласыз

Материал ұнаса әріптестеріңізбен бөлісіңіз

Ватсапта бөлісу

Телеграммда бөлісу

Фейсбукта бөлісу

Сілтемені көшіру

Мақалаңызды «Ұстаз Тілегі» республикалық журналына жариялап, аттестацияға жарамды сертифкатын бірге алыңыз!

Қатысу тегін. Тіркеліп үлгеріңіз!

Вебинар уақыты Қабылдау жүруде

Вебинар уақыты Қабылдау жүруде

Ұқсас сабақ жоспарлары

АКТ пәнінен 4 сыныптарға арналған Қысқа мерзімді сабақ жоспарлары

Үлгісін көру

Геометрия пәнінен 7-11 сыныптарға арналған Қысқа мерзімді сабақ жоспарлары

Үлгісін көру

Физика пәнінен 7-11 сыныптарға арналған Қысқа мерзімді сабақ жоспарлары

Үлгісін көру

Математика пәнінен 1-6 сыныптарға арналған Қысқа мерзімді сабақ жоспарлары

Үлгісін көру

Кәсіптік және бизнес негіздері пәнінен 10-11 сыныптарға арналған Қысқа мерзімді сабақ жоспарлары

Үлгісін көру

Музыка пәнінен 1-6 сыныптарға арналған Қысқа мерзімді сабақ жоспарлары

Үлгісін көру

География пәнінен 7-11 сыныптарға арналған Қысқа мерзімді сабақ жоспарлары

Үлгісін көру

Қазақстан тарихы пәнінен 5-11 сыныптарға арналған Қысқа мерзімді сабақ жоспарлары

Үлгісін көру

Сізге пайдалы материалдар

  • Алғашқы функция. Анықталмаған интеграл. 11 сынып
  • Термодинамиканың І заңы. Энтальпия.
  • ҰЛТТЫҚ БІРЫҢҒАЙ ТЕСТІЛЕУ
  • Биология материалдар Тест
  • Қазақ тілі мен әдебиет пәнінен тест жинағы
  • 9 сынып бойынша сұрақтар
  • Көмірсутектер
  • Тест 11сынып
  • Алгебра және анализ бастамалары пәнінен Алғашқы функция тақырыбына тест
  • БИОЛОГИЯ ТЕСТ

Ustaz tilegi – Ұстаз тілегі Республикалық ұстаздар сайты. Сайтта ашық сабақтар, сабақ жоспарлары, қмж, омж, ұмж, ктп, сценарийлер, олимпиада есептерін, тәрбие сағаттарды, мұғалімдерге керекті барлық құжаттарды таба аласыз. Сайтта тегін материал жариялап, олимпиадаларға қатысып сертификат, диплом, алғыс хат, грамота мадақтамаларды алуға болады. Видеосабақтар мен вебинарларға қатысып біліктілікті арттыруға болады.

Редакциямен байланыс

Әлеуметтік желілерімізде ұстаздар қатарына қосылыңыз: Пользовательское соглашение Политика конфиденциальности

Редакциямен байланыс

Ustaz tilegi – Ұстаз тілегі Республикалық ұстаздар сайты. Сайтта ашық сабақтар, сабақ жоспарлары, қмж, омж, ұмж, ктп, сценарийлер, олимпиада есептерін, тәрбие сағаттарды, мұғалімдерге керекті барлық құжаттарды таба аласыз. Сайтта тегін материал жариялап, олимпиадаларға қатысып сертификат, диплом, алғыс хат, грамота мадақтамаларды алуға болады. Видеосабақтар мен вебинарларға қатысып біліктілікті арттыруға болады.

QIWI және Kassa 24 терминалдарына барып іздеу бетінен Ustaz Tilegi деп іздеп, сайттағы ID нөміріңізді: — жазыңыз. Керекті сумманы жазып төлемді аударыңыз. Ақша сайттағы балансыңызға бірден түседі

Kaspi қосымшасына кіріп «Платежи» бөлімінен Ustaz Tilegi деп іздеп, сайттағы ID нөміріңізді: — жазыңыз. Керекті сумманы жазып төлемді аударыңыз. Ақша сайттағы балансыңызға бірден түседі

Итоговый тест за курс физики, 11 класс

1. Конденсатор колебательного контура длительное время подключён к источнику постоянного напряжения (см. рисунок). В момент времени t=0 переключатель К переводят из положения 1 в положение 2. Графики А и Б представляют изменения физических величин, характеризующих колебания в контуре после этого. Установите соответствие между графиками и физическими величинами, зависимости которых от времени эти графики могут представлять. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите
в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ

энергия магнитного поля катушки

сила тока в катушке

заряд левой обкладки конденсатора

энергия электрического поля конденсатора

А (Итоговый тест 1 класс)

2.Прямой про­вод­ник дли­ной 25 см рав­но­мер­но по­сту­па­тель­но дви­жет­ся в од­но­род­ном по­сто­ян­ном маг­нит­ном поле, на­прав­ле­ние ко­то­ро­го сов­па­да­ет с на­прав­ле­ни­ем вер­ти­каль­ной оси Y (на ри­сун­ке эта ось на­прав­ле­на «на нас»). Ско­рость про­вод­ни­ка равна 1 м/с, на­прав­ле­на пер­пен­ди­ку­ляр­но проводнику, и со­став­ля­ет угол 60° с го­ри­зон­таль­ной осью X, как по­ка­за­но на рисунке. Раз­ность по­тен­ци­а­лов между кон­ца­ми про­вод­ни­ка равна 75 мВ. Опре­де­ли­те мо­дуль ин­дук­ции маг­нит­но­го поля. (Ответ дать в теслах.)

А) 0,1 Тл, Б) 0,3 Тл, В) 1 Тл, Г. 2,1 Тл

3. Световой пучок выходит из стекла в воздух (см. рисунок).

Что происходит при этом с частотой электромагнитных колебаний в световой волне, скоростью их распространения, длиной волны?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

3) не изменяется.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

4. На ри­сун­ке пред­став­лен гра­фик за­ви­си­мо­сти ак­тив­но­сти A ра­дио­ак­тив­но­го ис­точ­ни­ка от вре­ме­ни t. В мо­мент на­ча­ла на­блю­де­ния ак­тив­ность в 5 раз пре­вы­ша­ет безопасную. Через какое время от на­ча­ла на­блю­де­ния ак­тив­ность до­стиг­нет без­опас­но­го значения? (Ответ дать в минутах.)

А) 5 мин., Б) 15 мин., В) 30 мин., Г) 10 мин.

5.В опыте по изу­че­нию фотоэффекта одну из пла­стин плоского кон­ден­са­то­ра облучают све­том с энер­ги­ей фотона 6 эВ. На­пря­же­ние между пла­сти­на­ми изменяют с по­мо­щью реостата, силу фо­то­то­ка в цепи из­ме­ря­ют амперметром. На гра­фи­ке приведена за­ви­си­мость фототока I от на­пря­же­ния U между пластинами. Какова ра­бо­та выхода элек­тро­на с по­верх­но­сти металла, из ко­то­ро­го сделаны пла­сти­ны конденсатора? (Ответ дать в электронвольтах.) А) 2 эВ, Б) 3,5 эВ, В) 1.5 эВ, Г) 0,5 эВ

6.Один ученый проверяет закон отражения света от зеркала в лаборатории на Земле, а другой ученый — в лаборатории на космическом корабле, летящем вдали от звезд и планет с выключенным двигателем. Если экспериментальные установки одинаковы, то в обеих лабораториях этот закон будет

одинаковым только в том случае, если скорость корабля мала

одинаковым при любой скорости корабля

разным, так как расстояния сокращаются

одинаковым или разным в зависимости от модуля и направления скорости корабля

А) 1, Б) 2, В) 3, Г) 4.

7. На дифракционную решётку, имеющую 100 штрихов на 1 мм, перпендикулярно её поверхности падает луч света, длина волны которого 650 нм. Каков максимальный порядок дифракционного максимума, доступного для наблюдения?

А) 13, Б) 14, В) 15, Г) 20

8. Выберите из перечисленных свойства электромагнитных волн:

а) поглощение, б) отражение, в) преломление, г) поляризация, д) все перечисленные

9. Активность радиоактивного элемента уменьшилась в 4 раза за 8 дней. Каков период полураспада этого элемента?

А) 6, Б) 4, В) 2, Г) невозможно указать.

10. Мировое потребление энергии человечеством составляет примерно 4*1020 Дж в год. Если будет возможно освобождение собственной энергии вещества, сколько килограмм вещества потребуется расходовать человечеству в сутки для удовлетворения современных потребностей в энергии?

А) 15 кг, Б) 12 кг, В) 10 кг, Г) 20 кг.

1) Сила тока в катушке при замыкании ключа, сначала нарастает, затем при полной разрядке конденсатора, начинает убывать и, возникающая в катушке ЭДС заряжает конденсатор с противоположной полярностью. После этого конденсатор вновь начинает разряжаться, создавая ток противоположной по знаку величины. Этот процесс похож на график на рисунке А.

2) Энергия магнитного поля катушки, равная , всегда больше 0, следовательно, не подходит ни к одному из графиков.

3) Энергия электрического поля конденсатора определяется как и тоже положительная величина.

4) Заряд на левой обкладке конденсатора сначала был положительным (см. рисунок), после разрядки становится равным 0, а затем, вновь заряжается катушкой с противоположным знаком. Это соответствует рисунку Б.

5. Из графика видно, что фототок пропадает, если подать на пластины конденсатора обратное напряжение в 4 В. Это так называемое запирающее напряжение, когда все вылетающие фотоэлектроны, не успев долететь до противоположной пластины, возвращаются назад под действием электрического поля пластин. Согласно уравнению фотоэффекта Эйнштейна, энергия фотонов связана с работой выхода и запирающим напряжением соотношением: Авых= Ефотот — eU. Следовательно, работа выхода для пластины конденсатора равна2 эВ

Итоговая контрольная работа за курс 11 класса

Контрольная работа предназначена для проверки знаний полученных учащимися за курс обучения в 11 классе. В контрольной работе представлены все темы, которые изучаются в 11 классе. Время на выполнение работы -2 часа.

Магнитное поле создаётся

1)неподвижным зарядом 2) любым телом 3) движущимися зарядами 4) движущимися телами

Установите соответствие между физическими величинами и их изменением. Проводник длиной L , по которому протекает ток силой 1А, помещён в магнитное поле индукцией В перпендикулярно линиям магнитной индукции. Как изменятся величины при увеличении силы тока в проводнике в 2 раза?

А) сила Ампера 1) увеличится

Б) модуль вектора магнитной индукции 2) уменьшится

Однородное магнитное поле пересекает поверхность площадью 40 см² под углом 30° к этой поверхности. Магнитный поток сквозь эту поверхность равен 4 мВб. Определите индукцию этого поля. Ответ ______ Тл

В катушке сила тока равномерно увеличивается со скоростью 3 А/с. При этом в ней возникает ЭДС самоиндукции 15 В. Чему равна энергия магнитного поля катушки при силе тока в ней4 А. Ответ________

С какой скоростью проходит через положение равновесия пружинный маятник массой 50 г, если жёсткость пружины 20 Н\м, а амплитуда 4 см?

1) 1, 6 м\с 2) 0,8 м\с 3) 4 м\с 4) 0,2 м\с

Определите амплитуду, период и частоту, если уравнение колебания имеет вид x = 0,4 sin 0,5(0,5π t + π)

Индуктивность колебательного контура увеличили в 2 раза, ёмкость оставили без изменений. Как изменился период свободных колебаний в контуре.

Ответ ________ раз(а)

8. Источник света S отражается в плоском зеркале ab . На каком рисунке правильно показано изображение S 1 этого источника в зеркале?

9. Установите соответствия между наблюдаемым явлением и физическим явлением, с помощью которого можно его объяснить

А) Разноцветные полосы при освещении мыльной плёнки белым светом

Б) На стеклянную призму падает луч белого света, в результате чего мы видим спектр

1) дифракция 2) интерференция 3) дисперсия 4) поляризация

Магнитное поле существует около

движущимся зарядом 2) неподвижным зарядом 3) любым неподвижным телом

4) любым движущимся телом

2. Установите соответствие между физической величиной и названием правила для её направления

А) сила Ампера 1) правило Ленца

Б) вектор магнитной индукции 2) правило левой руки

3) правило буравчика

3. Прямой проводник длинной 50 см в однородном магнитном поле с индукцией 5 Тл движется перпендикулярно линиям магнитной индукции. При этом на концах возникает разность потенциалов 1В. Скорость движения проводника равна

Ответ ______ см/с

4. В проводнике индуктивностью 50 мГн сила тока 0,1 с равномерно возрастает. При этом в проводнике возникает ЭДС 5 В. Начальное значение силы тока 5А. Чему равно конечное значение силы тока?

5. Пружинный маятник массой 50 г проходит через положение равновесия со скоростью 0,8 м\с, а амплитуда колебаний равна 4 см. Чему равна жёсткость пружины?

а) 10Н\м б) 5 Н\м в) 20Н\м г) 40 Н\м

6. Определите амплитуду, период и частоту, если уравнение колебания имеет вид x = 5 sin 0,5(0,5π t + π)

7. Индуктивность колебательного контура увеличили в 3 раза, ёмкость уменьшили в 6 раз. Как изменился период свободных колебаний в контуре.

Ответ ________ раз(а)

8. В какой из 1,2,3 или 4 находится изображение светящейся точки S создаваемое тонкой собирающейся линзой с фокусным расстоянием F ?

9. Установите соответствия между наблюдаемым явлением и физическим явлением, с помощью которого можно его объяснить

А) отклонение направления распространения волн у края преграды от 1) дифракции прямолинейного распространения 2) интерференция Б) Технология «просветления» объективов оптических систем 3) дисперсия

10. Ядро 244 94 Pu претерпело ряд α- и β-распадов. В результате образовалось ядро 208 82 Pb . Определите число α-распадов.

Источником магнитного поля является

1) любое тело; 2) неподвижный заряд; 3) движущийся заряд; 4)движущееся тело

Установите соответствие между физическими величинами и их изменением. Проводник длиной L , по которому протекает ток силой 1А, помещён в магнитное поле индукцией В перпендикулярно линиям магнитной индукции. Как изменятся величины при уменьшении силы тока в проводнике в 2 раза?

А) сила Ампера 1) увеличится

Б) модуль вектора магнитной индукции 2) уменьшится

По горизонтально расположенному проводнику длиной 20 см и массой 4г течёт ток 10 А. Какое значение должна иметь индукция магнитного поля, в которое помещён проводник, чтобы он находился в равновесии. Ответ _________ Тл

В катушке с ЭДС самоиндукции 15 В сила тока равномерно увеличивается со скоростью 2А/с. Чему равна энергия магнитного поля катушки при силе тока 5А?

Какова должна быть жёсткость пружины маятника, чтобы периоды колебаний тела массой 200г этого маятника и этого же тела, подвешенного на нити длиной 1м, совпадали? 1) 2 Н / м 2) 0,5 Н / м 3)5 Н / м 4) 20 Н / м

Определите амплитуду, период и частоту, если уравнение имеет вид х = 0,05 Ответ ________

Индуктивность и ёмкость колебательного контура увеличили в 2 раза каждую. Как изменится период свободных колебаний в контуре? Ответ __________раз(а)

Какие из перечисленных элементов обязательно входят в состав следующих устройств?

А) колебательный контур 1) ротор Б) трансформатор 2) катушка индуктивности В) генератор 3) вторичная обмотка

9. Отражение карандаша в плоском зеркале правильно показано на рисунке

10. Установите соответствия между наблюдаемым явлением и физическим явлением, с помощью которого можно его объяснить

А) разложение света в спектр 1) дифракция 3) интерференция Б) кольца Ньютона 2) дисперсия 4) поляризация

11. Спектральным анализом называется

1) метод диагностики процентного состава вещества 2) метод определения вида спектра 3) способ возбуждения атома 4) метод определения химического состава вещества по его спектру

50 мин 2) 20 мин 3) 25 мин 4) 10 мин

15. В двух опытах по фотоэффекту металлическая пластинка облучалась светом с длинами волн соответственно λ1= 350 нм и λ2=540нм. В этих опытах максимальные скорости фотоэлектронов отличались в = 2 раза. Какова работа выхода с поверхности металла?

1. Можно говорить что магнитное поле существует возле…

1)движущимся зарядом 2) неподвижным зарядом 3) любым неподвижным телом

4) любым движущимся телом

2. Установите соответствие между физической величиной и названием правила для её направления

А) сила Лоренца 1) правило Ленца

Б) вектор магнитной индукции 2) правило левой руки

3) правило буравчика

3. Однородное магнитное поле пересекает поверхность площадью 20 см² под углом 45° к этой поверхности. Магнитный поток сквозь эту поверхность равен 4 мВб. Определите индукцию этого поля.

Ответ ______ Тл

4. В проводнике индуктивностью 60 мГн сила тока 0,1 с равномерно возрастает. При этом в проводнике возникает ЭДС 6 В. Начальное значение силы тока 5А. Чему равно конечное значение силы тока?

5. Пружинный маятник массой 50 г проходит через положение равновесия со скоростью 0,8 м\с, а амплитуда колебаний равна 4 см. Чему равна жёсткость пружины?

а) 10Н\м б) 5 Н\м в) 20Н\м г) 40 Н\м

6. Определите амплитуду, период и частоту, если уравнение имеет вид х = 0,2

7. Индуктивность и ёмкость колебательного контура увеличили в 3 раза каждую. Как изменится период свободных колебаний в контуре?

8. Что из перечисленных элементов обязательно входит в состав устройств?

А) трансформатор 1) статор

Б) генератор 2) первичная обмотка

В) колебательный контур 3) катушка

10.Установите соответствия между наблюдаемым явлением и физическим явлением, с помощью которого можно его объяснить

А) отклонение направления распространения волн у края преграды от 1) дифракции прямолинейного распространения 2) интерференция Б) Технология «просветления» объективов оптических систем 3) дисперсия

11. Вещество в газообразном молекулярном состоянии даёт

1) полосатый спектр излучения 2) сплошной спектр поглощения 3) непрерывный спектр излучения